top of page

Team

Get to Know Us

599494cf-71ed-4d06-895b-c5e07c934109.JPG

Natasa Vojnovic

Soma Mama

4fdd8690-f5d0-410e-ba7d-ef8750d97b16.JPG

Una Senic

Kundalini Yoga

5f9540e9-c04f-442d-86bf-17c54b059f17.JPG

Gina Ora Yoli

Witness

5DC40358-195E-4844-B291-20DE03D2E5E5.jpg

Baya Bangue Namkosse

Hatha Yoga

d63d9275-a44b-48a7-8ab7-637aaf580c56.JPG

Miljan Boskovic

Soma Papa

Team: Team Members
bottom of page